วารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563       วารสาร ประจำเดือน ธ.ค.62-ม.ค.63       หนังสือใหม่ มกราคม 2563       วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562       ประชุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2562        การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง       แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  121
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,224
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,223
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  362,912
  IP :  54.85.57.0
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  E-Learning

E_Learning

1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1022301 หลักการสอน 
1032101 เทคโนโลยีการศึกษา 
1042104 หลักการงวัดและการประเมินผลการศึกษา 
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 
1500104 ความจริงของชีวิต 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ 
1542210 การพูดในที่ชุมชน 
1643104 ประวัติและวัฒนธรรมไทย 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 
2012105 ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
2500102 วิถีไทย 
2500103 วิถีโลก 
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
2512704 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
2513302 จิตวิทยาองค์การ 
2515706 จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ 
2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 
2551301 ระบบบริหารราชการไทย 
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
2553301 วิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
2553306 การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน 
2561102 ความรู้เบื้องต้นเกียวกับกฎหมาย 
2561203 กฎหมายแพ่ง 
2561204 กฎหมายลักษณะบุคคล 
2562201 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน 
2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 
2562501 กฎหมายปกครอง 
2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2563301 แรงงานสัมพันธ์ 
2563401 กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
2563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน 
2563503 กฎหมายลักษณะพยาน 
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
3011101 หลักนิเทศศาสตร์ 
3011102 หลักการสื่อสารมวลชน 
3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาตร์ 
3013202 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3023204 การเขียนสารคดี
3023402 การบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
3033201 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
3033601 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
3034401 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
3041101 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
3052101 หลักการสื่อสารการตลาด 
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 
3542106 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
3542304 ศิลปะการขาย 
3542305 บริหารการขาย 
3543101 การบริหารการตลาด 
3543103 กลยุทธ์การตลาด 
3543303 การจัดการการไหลเวียนสินค้า 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 
3544901 สัมมนาทางการตลาด 
3561101 องค์การและการจัดการ 
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกอบธุรกิจ 
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
3562115 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร 
3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
3562118 การจัดการส่วนหน้า 
3562207 จิตวิทยาธุรกิจ 
3562302 การพัฒนาองค์การ 
3562305 หลักการวางแผน 
3562306 พฤติกรรมองค์การ 
3562307 การบริหารการผลิต 
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
3562403 การสร้างทีมงาน 
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน 
3563101 การจัดการธุรกิจโฆษณา 
3563110 การเป็นผู้ประกอบการ 
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
3563405 การวางแผนและนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ 
3563406 การวิเคราะห์งาน 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
3571201 หลักการมัคคุเทศก์ 
3571301 หลักการโรงแรม 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว 
3572207 จิตวิทยาการบริการ 
3572501 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
3573102 การจัดเลี้ยง 
3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
3592101 เศษฐศาสตร์จุลภาค 1 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวิต 
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
4063404 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
4064901 การอนุรักษ์พลังงาน 
5073102 ความปลอดภัยของอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
5073403 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร